+34 604 063 919 comunicacion@orquestaclasica.com
Navegación

ORQUESTA CLÁSICA DE VIGO

© Orquesta Clásica de Vigo 2021
A Orquesta Clásica de Vigo é a formación máis antiga de Galicia. Nace en 1984 da man de Manuel Martínez Álvarez-Nava e dende os seus comezos apostou pola innovación nos formatos e o traballo conxunto entre disciplinas, espazos e estilos. Durante os anos que leva en activo, as obras interpretadas cóntanse por centos, e nos seus últimos programas incluíronse propostas de danza, cine en directo, bandas sonoras, combinando fórmulas máis actuais e obras consagradas. A Orquesta Clásica de Vigo non entende de estilos ou etiquetas na súa programación, que se presenta como un espazo aberto de debate co que realizar novos proxectos e atraer a públicos distintos aos da música clásica tradicional. Desde 1984 son moitas, e insustituíbles, todas e cada unha das persoas profesionais da música que pasaron pola Orquestra Clásica de Vigo. A día de hoxe seguen ofrecendo o seu bo facer para que a música sinfónica poida chegar a todos os oídos, abordando estilos e propostas moi diversos, constatando que clásica é sinónimo de universal e atemporal.
* indicates required
DESCARGA AQUÍ O FOLLETO
“Un c amiñ o ben temp e rado é u n c i clo de cinc o c on ce rto s de a r ti sta s da s dúa s ma rx e s d o Miñ o q ue b us c a po ñer en va lo r est e pa sa d o m u sica l c o n , a com o a a p rox ecc i ón i nt ernac iona l , t o mand o como refere nci a o traba llo d a ES M A E d a cida de d o Port o com o cent ro a r tís ti c o na ac tu alida de, no q ue c on fl úen o p at ri m onio e a h i sto ri a ga lega e por tu g ue sa.
ORQUESTA CLÁSICA DE VIGO

ORQUESTA CLÁSICA DE VIGO

A Orquesta Clásica de Vigo é a formación máis antiga de Galicia. Nace en 1984 da man de Manuel Martínez Álvarez-Nava e dende os seus comezos apostou pola innovación nos formatos e o traballo conxunto entre disciplinas, espazos e estilos. Durante os anos que leva en activo, as obras interpretadas cóntanse por centos, e nos seus últimos programas incluíronse propostas de danza, cine en directo, bandas sonoras, combinando fórmulas máis actuais e obras consagradas. A Orquesta Clásica de Vigo non entende de estilos ou etiquetas na súa programación, que se presenta como un espazo aberto de debate co que realizar novos proxectos e atraer a públicos distintos aos da música clásica tradicional. Desde 1984 son moitas, e insustituíbles, todas e cada unha das persoas profesionais da música que pasaron pola Orquestra Clásica de Vigo. A día de hoxe seguen ofrecendo o seu bo facer para que a música sinfónica poida chegar a todos os oídos, abordando estilos e propostas moi diversos, constatando que clásica é sinónimo de universal e atemporal.
* indicates required
+34 604 063 919 comunicacion@orquestaclasica.com
© Orquesta Clásica de Vigo 2021
DESCARGA AQUÍ O FOLLETO